Tietosuojaseloste / Sekretesspolicyen

Ruotsiksi alempana. Rulla ner i svenskspråkiga Sekretesspolicy.

1 Rekisterinpitäjä

Tammerkosken nuorkauppakamari ry, PL721, 33101 Tampere, Vuoden Työnantaja –projekti.

Yhteyshenkilö tätä tietosuojaselostetta koskevissa asioissa on Tammerkosken nuorkauppakamarin Vuoden Työnantaja –projektin projektipäällikkö Ville Korpiluoto [info@vuodentyonantaja.fi]

2 Rekisterin nimi

Tammerkosken nuorkappakamarin Vuoden työnantaja –projektin ilmiantorekisteri.

3 Henkilötietojen käsittely

Rekisterinpito perustuu ilmiantolomakkeen täyttäneen henkilön suostumukseen ja tietojen oikeellisuudesta vastaa ilmiannontekijä itse. Kuka tahansa voi osallistua Vuoden Työnantaja -kilpailuun ilmiantamalla hyvänä työnantajana pitämänsä yrityksen tai yhteisön. Tietojen käyttötarkoituksena on Tammerkosken nuorkauppakamari ry:n Vuoden Työnantaja –projektin ilmiantojen kerääminen sekä yhteydenpito ja tiedottaminen ilmiannettuihin yrityksiin ja ilmiantojen tekijöihin.

Ilmiantolomakkeella kerätään:

 • Ilmiannettavan yhtiön nimi
 • Ilmiannettavan yhtiön nettisivut
 • Perustelut ilmiannolle
 • Ilmiantajan nimi
 • Ilmiantajan yhteystiedot (valinnainen)

Ilmiantolomakkeen kautta kerättyjä tietoja ei säilytetä kilpailun päätyttyä. Tietoja ei välitetä eteenpäin muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin. Kunkin alueen ilmiantolomakkeen kautta kerätyistä tiedoista vastaa alueen kilpailua järjestävä nuorkauppakamari. Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita tietojen säilytyksessä.

4 Tietojen säilytys ja säännönmukaiset luovutukset

Ajantasaisia yhteystietoja säilytetään GoogleForms:ssa.

Rekisteristä voidaan luovuttaa henkilöiden nimi- ja yhteystietoja. Tietoja luovutetaan Vuoden työnantaja -projektiin liittyvissä asioissa sekä Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Jäsenrekisteristä voidaan luovuttaa henkilöiden nimi- ja yhteystietoja myös silloin, kun niitä käsitellään yhdistyksen kirjanpidossa.

Tietoja siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella oleville ohjelmistoille seuraavilta osin:

 1. Google Forms

Lisätietoja saatavilla:

https://cloud.google.com/security/gdpr/.

5 Rekisterin suojauksen periaatteet

Huolehdimme tietoturvasta henkilötietojen käsittelyssä. Tietojen suojaus on järjestetty käyttäjätunnus-salasana -menetelmällä. Rekisteriin ei pääse ilman käyttäjätunnusta, ja käyttäjätunnus annetaan vain Vuoden Työnantaja –projektin projektipäällikölle.

Huolehdimme tietoturvasta myös asianmukaisille palomuureilla ja haittaohjelmien torjuntaohjelmistoilla.

6 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus

 1. saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai selvittää, onko hän rekisterissä
 2. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojansa oikaistaviksi, poistettaviksi tai täydennettäviksi
 3. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Tammerkosken nuorkauppakamaria käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja markkinointitarkoituksiin

Sekretesspolicy

Dataskyddsbeskrivning

Personuppgiftsansvarig

Tammerkoski Juniorshandelskammare rf, Årets arbetsgivare -projektet PB721, 33101 Tammerfors.

Årets arbetsgivare projektledare Ville Korpiluoto (info@vuodentyonantaja.fi) är dataskyddsansvarig för denna dataskyddsbeskrivning

Registrets namn

Tammerkoski Juniorshandelskammarens Årets arbetsgivare – projektets angivelseregister.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Registrets syfte är baserad på samtycke från den personen som fyllt i formuläret. Personen ansvarar även för korrekt information. Vem som helst kan delta i Årets arbetsgivare tävlingen genom att ange ett bra företag eller en gemenskap. Syftet med uppgifterna är att samla in information för Tammerkoski juniohandelskammarens Årets arbetsgivare -projektet och att kommunicera och informera personer som angivit företaget.

Registret används för:

Namn på företaget som ska offentliggöras

Företagets hemsida

Motivering för uttalandet

Angivarens namn

Kontaktuppgifter (valfritt)

Information som samlas in via feedbackformuläret kommer inte att behållas efter avslutad tävling. Informationen vidarebefordras inte till andra än ovannämnda ändamål. Den Juniorhandelskammare som ansvarar för området ansvarar för samlad information. Vi följer lagstadgade skyldigheter vid lagring av data.

4 Förvaring och överlämnande av personuppgifter

Registrets uppgifter förvaras i GoogleForms.

Personens namn och kontaktuppgifter kan överlämnas från registret. Informationen lämnas i ärenden som hänför sig till Årets arbetsgivare och, enligt finsk lag till myndigheterna på begäran. Medlemmarnas namn och kontaktuppgifter kan också överlämnas från medlemsregistret när de hanteras i föreningens bokföring.

Information överförs för programvara utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i följande avseenden:

Google Forms

Ytterligare information tillgänglig:

https://cloud.google.com/security/gdpr/.

5 Principer för registerskydd

Uppgifterna har skyddats med användarnamn-lösenord metoden. Registret kan inte nås utan användarnamn och användarnamnet ges endast till Årets arbetsgivare -projektledaren.

Vi tar också hand om säkerhet med lämpliga brandväggar och antispionprogramvara.

6 Granskningsrätt

Den registrerade har rätt att

 • veta vilken information är sparat i registret eller få reda på ifall hen finns i registret
 • kräva korrigering, radering eller påfyllning av eventuellt ofullständiga eller felaktiga uppgifter
 • att neka registeransvariga Tammerkoski Juniorhandelskammare att dela uppgifter om den registrerade för direktmarknadsföring eller annan motsvarande användning.